امروز: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۷/۳/۹ - ۱۵:۰۸
شناسه خبر: ۴۴۷۴۴۹
 
تازه ترين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد
موافقت مشروط با طرح ساماندهي بازار خودرو
خودرونگاران - مركز پژوهش هاي مجلس تازه ترين گزارش خود را به بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو تخصيص داده و در عين حال كه كليات ين طرح را قابل اجرا خوانده است پيشنهاد كرده است تا برخي از مواد اين طرح حذف و برخي وارد را به ماده هاي آن بيافزايد . همچنين اين مركز پيشنهاد داده است كه وزارت صنعت و معدن و تجارت بايد هر سه ماه يكباره گزارشي از اجراي اين طرح ارائه كند.

به گزارش خبرنگار خودرونگاران ، اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي ايران ، در بررسي اين طرح پيشنهاد داده است تا پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان ذیربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كرده و شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئوليت مدني موضوع ماده (71 )قانون بيمه اجباری شخص ثالث مصوب 7997 است«. »تبصره ـ شركت سازنده خارجي مطابق تبصره ماده (0 )قانون هوای پاك مصوب 11/0/1396 مشمول اين ماده مي شود«

اين مركز همچنين در يكي از پيشنهادات خود در اصلاح يكي از ماده هاي اين طرح پيشنهاد كرده است كه بايد اين ماده به اينص ورت اصلاح شود »خودروهای سواری تمام برقي، برقي ـ بنزيني و برقی ـ دیزلی (تمام هيبريد)، مشمول سود بازرگاني است و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر اين خودروها ممنوع است«.

اين مركز هدف اصلي اين گزارش را  بررسي و تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو خوانده و اضافه كرده است :« رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازی كشور در افق 1404 هـ. ش با روش تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست. البته اين مركز پيشنهاد حذف دو ماده از اين طرح را نيز مطرح كرده است .

طبق پيشنهاد مركزپژوهش هاي مجلس بايد ماه 6 –(وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت فعال و مؤثر نمايندگان اتاقها، انجمنها و تشكلهای تخصصي كارگری و كارفرمايي ذیربط در كميسيون ماده (1)آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و كارگروههای آن بسترهای الزم را مهيا سازد.) و ماده 9 (كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانه داری كل كشور واريز مي شود و صد درصد آن پس از پيش بيني در بودجه های سنواتي به تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مييابد.)

 به اين ترتيب براساس جمع بندی انجام گرفته در اين گزارش، كليات طرح قابل دفاع است، اما در برخي مواد آن انجام اصلاحاتي ضروری است كه در قسمت پيشنهادها ارائه شده است.

در متن گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي خوانيم؛ موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيتهای خاص و ويژهای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالاي لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ دهي به تقاضای داخلي ميدانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديتهای مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، عدم رضايتمندی مصرف كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه های اضافي ناشي از هزينه های غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل بموقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان،دارای  امنيت بالايي نيستند(بالاتر از سه ستاره ايمني)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد به دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و ... باعث شده واردات خودرو  به عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.

در ادامه اين گزارش به شوك هاي بازار خودرو در سال 96 و 95 اشاره شده و امده است : پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگيهای غيررسمي (گری ماركتها) در تاريخ 11/14/1390 ،توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 ، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396 ،ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/14/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوكهايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند. ازسوی ديگر حمايت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جادهای منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.

اين مركز در بررسی ماده هاي مختلف طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد كرده است:  تعيين شاخصهای متعدد برای تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداری تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ های تعرفه پايينتر را بيشتر ميكند، اما رسيدن به يک فرمول ديناميک كه حداقل خطا را داشته باشد ضروری به نظر ميرسد.

درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزی و... كاهش يكباره سقف نرخ تعرفه از 90درصد به 55 درصد ميتواند مشكلاتي برای دولت به عنوان تأمين كننده ارز وارداتي با نرخ 42000 ريال به وجود آورده و باعث برهم زدن قيمتها در بازار خودرو و ايجاد عدم تعادل در بازار ارز شود. در اين راستا الزم است به كمبودهايي كه درحال حاضر برای تأمين ارز مورد نياز برای واردات وجود دارد نيز توجه كرد.

همچنين با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهای دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. لذا در صورتيكه زمان اعمال اين نوع تعرفه گذاری به ابتدای سال آينده موكول شود دولت علاوه بر آنكه ميتواند برای تغيير در ميزان درآمدهای تعرفه ای خود برنامه ريزی كند، يک شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهای وارداتي وارد ميشود.

در ادامه بررسي هاي مواد اين طرح آمده است كه در خصوص كاهش پلكاني تعرفه خودروها تا سال 1404 آمده است : هدف از ارائه اين ماده تحريک خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابتپذيری، با هشدار به كاهش حقوق ورودی در يک بازه هفتساله بوده است. با اين روش مدت زمان كافي برای خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يک برنامه ريزی بلندمدت خود را برای بازار رقابتي سال 1404 هـ ش آماده سازند .وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودی نيست و تعيين حقوق ورود با جمع بندی اعضای كميسيون دائمي ماده (1 )آيين نامه اجرايي قانون شود. شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش نرخ ها به تصميمات يك وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلي است و مي تواند شرايط را در آينده مبهم تر نيز كند.. لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفه گذاری ايجاد ميشود نيز برطرف خواهد شد.

اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 3 طرح ساماندهي كه در خصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اعم از هيبريدي و ديزلي و بنزيني بوده است را مبهم مي خواند و معتقد است كه  حقوق ورودی شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد  ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميشود به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينه های انجام خدمات نمي شود. بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودی است و نميتوان كالايي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودی بر آن ممنوع باشد. ازاين رو لازم است تعرفه خودروهای سواری تمام برقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی(، نيز به صورت شفاف ارائه شود. لذا به جای حقوق ورودی بايد از عبارت حقوق گمركي در متن اين ماده استفاده شود.

 .در ادامه آمده است : ازآنجاكه هيبريد دارای انواع ديگری ازجمله ديزلي ـ برقي نيز ميشود، پيشنهاد ميشود اين نوع هيبريد نيز اضافه شوددر عين حال ازآنجاكه هيبريد نمونه های مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل ميشود بهتراست در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود.

البته اين مركز هر چند كه برخي موارد اين طرح ايراداتي وارده كرده اما از برخي از مواد اين طرح استقببال كرده و آنها را مناسب خوانده است .و توضيحاتي را به اين مواد اضافه كرده است براي مثال در خصوص ماده 4 اين طرح كه در خصوص محدوديت جمع ميزان عوارض خودرويي است تاكيد كرده كه اين ماده مناسب است و ميتواند سقف گذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی باشد، ولي ضمانت اجرای دقيقي ندارد. برای مثال اگر درحال حاضر بالای 10 درصد عوارض، مستند به قوانين مختلف اخذ ميشود كدام يک بايد حذف و يا نسخ شود .مناسب است فهرست مستندات قانوني كليه عوارضي كه تحت عناوين مختلف از واردكنندگان اخذ ميشود جهت شفافسازی و بهبود مستمر فضای كسب وكار احصا، تجميع و به صورت كاملاً شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكلات اداری و حقوق كمتری در مبادی ورودی و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۱ + ۹
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۶:۴۳
آغاز موج دوم سفرهای تابستانی و افزایش ترافیک در محورهای البرز
خودرونگاران - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به آغاز موج سفرهای تابستانی، از افزایش ترافیک در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۵:۴۷
سهمیه طرح ترافیک غیرخبرنگارها حذف شد
خودرونگاران - معاون شهردار تهران از حذف سهمیه طرح ترافیک غیرخبرنگارها خبر داد و گفت: در کمیته ای این موضوع بررسی شد و در نهایت طرح ترافیک ۳۴ نفر حذف شد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۵:۳۱
ساخت خودرویی حبابی با الهام از نوستالژی ب‌ام‌و (+عکس)
خودرونگاران - برخلاف ظاهر کوچک، میکرولینو محفظه بار 300 لیتری داشته و به خاطر ویژگی‌های فضای داخلی ارزان خواهد بود.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۵:۱۲
۱۱ هزار راننده و همسرانشان در قزوین بیمه تکمیلی شدند
خودرونگاران - رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین گفت: تاکنون ۱۱ هزار نفر از رانندگان و همسرانشان برای استفاده از بیمه تکمیلی در استان ثبت نام کرده و تحت پوشش قرار گرفته اند.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۵:۰۵
انتقاد از شهرداری تهران مساوی با لغو طرح ترافیک‌ خبرنگاران
خودرونگاران - ظاهرا ماجراهای شهرداری تهران و معاونت حمل‌ونقل ترافیک آن در "طرح ترافیک خبرنگاران" تمامی ندارد؛ این بار تنبیه یک خبرنگار با لغو سهمیه طرح ترافیکش!
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۵:۰۰
فرمان صنعت خودرو کماکان در دست دولت
خودرونگاران - آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور نشان از تداوم نفوذ دولت و شبه دولتی‌ها در صنعت خودرو و در پی آن کاهش کیفیت و افزایش قیمت خودرو دارد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۴:۳۳
آغاز فعالیت اولین راننده‌های تاکسی "ناشنوا" در کره جنوبی
خودرونگاران - ​اولین راننده‌های تاکسی ناشنوا در کره جنوبی فعالیت خود را در سئول، پایتخت این کشور آغاز کردند.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۴:۲۸
‍‍‍ فناوری جادویی جدا کننده صدا هیوندای
خودرونگاران - هیوندای از سال 2014 در حال کار روی این فناوری است. پخش‌کننده‌های صدا در این سیستم صداها با توجه به مرزبندی صندلی‌ها به همپوشانی صدا روی موج‌های خاص منجر می‌شود.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۳۸
بازداشت رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو صحت دارد!؟
خودرونگاران - در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، پیش از ظهر امروز انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۲۴
ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط ۶ شبکه مافیایی
خودرونگاران - رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی توسط شش شبکه مافیایی ثبت سفارش شده است.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۱۷
هشدار پلیس به رانندگان برای تغییر مسیرهای ناگهانی وسایل نقلیه
خودرونگاران - پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره تغییر مسیرهای ناگهانی وسایل نقلیه به رانندگان هشدار داد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۱۵
نمایشگاه خودروهای کلاسیک در باقر شهر تهران
خودرونگاران - نمایشگاه خودرو‌های کلاسیک در بوستان عطرسیب باقرشهر در جنوب تهران برگزار و با استقبال علاقمندان به خودرو روبرو شد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۲:۳۶
مراکز همگانی خرید و فروش خودرو به شبکه مجازی می‌پیوندد
خودرونگاران - مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به این که اجرایی کردن نرم افزار دیجی کار سبب تسهیل خرید و فروش شهروندان می شود، گفت: به زودی مراکز همگانی خرید و فروش خودرو به شب...
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۵:۵۱
احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو
خودرونگاران - رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغییر در لیست کالاهای اساسی و همچنین احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزی برای خودرو خبر داد و اعلام کرد: امشب تکلیف مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارد شده مشخص می‌...
۱۳۹۷/۵/۲۴ - ۱۰:۳۰
تولید خودرو ۸۰ درصد کاهش می یابد
خودرونگاران - انجمن خودروسازان با گلایه از بی توجهی وزارت صنعت به اوضاع بحرانی صنعت خودرو با اشاره به برگزاری دو جلسه با محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت و منصور معظمی معاون وزیر و رییس سازرمان...
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۶:۴۶
فروش محصولات فقط از طريق سايت اينترنتي و نمايندگي هاي مجاز سايپا انجام مي شود
خودرونگاران - گروه خودروسازي سايپا در اطلاعيه اي اعلام كرد: فروش محصولات اين گروه خودروسازي فقط از طريق سايت اينترنتي و شبكه نمايندگي هاي مجاز گروه خودروسازي سايپا در سراسر كشور انجام مي شود.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۵:۲۲
مظنه فروش موتورسیکلت وسپا در بازار چقدر است؟
خودرونگاران - وسپا GTS ۳۰۰ با کارکرد ۵ هزار کیلومتر به مبلغ ۹۰ ملیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۶:۰۵
ضوابط واردات تایر خودروهای سنگین اعلام شد
خودرونگاران - وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای، ترخیص همه تایرهای وارداتی سنگین باری و مسافری را به اخذ تاییدیه شبکه توزیع و مطابق نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منوط کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۶:۱۴
سرعت و فناوری بیشتر در خودروهای پلیس فورد
خودرونگاران - فورد درآمریکا به دلیل خودروهایی که برای پلیس این کشور طراحی کرده معروف است و اینک اعلام کرده مدل‌های "رهگیر پلیس" در آینده با مشخصات و ویژگی‌های جدیدی ارائه می‌شوند.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۵:۴۵
LRT جایگزین مناسبی برای اتوبوس‌های BRT است
خودرونگاران - عضو کمیسیون عمران مجلس، با یادآوری اینکه LRT می‌تواند جایگزین مناسبی برای اتوبوس‌های BRT باشد به تشریح محاسن و معایب استفاده از این وسیله نقلیه عمومی جدید در پایتخت پرداخت.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۶:۰۰
تردد خودروی معروف آلمانی در کره جنوبی ممنوع شد
خودرونگاران - پس از آتش گرفتن موتور خودروهای «بی ام و» در کره جنوبی این کشور تردید این خودروی معروف آلمانی را ممنوع کرده است.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۵:۳۷
بررسی چگونگی تامین سوخت کامیون داران در مجلس
خودرونگاران - رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس، از بررسی چگونگی تامین سوخت کامیون داران در جلسه هفته آتی این کمیته خبر داد.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۴:۵۳
افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت ها؛ مشتری نیست
خودرونگاران - گزارش امروز قیمت خودرو در حالی حکایت از افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی دارد که مشتری در بازار وجود ندارد.
۱۳۹۷/۵/۲۳ - ۱۵:۱۹
۵۰۰ دستگاه برلیانس به ناوگان تاکسیرانی قزوین افزوده می شود
خورونگاران - سرپرست سازمان تاکسیرانی قزوین گفت: ۵۰۰ دستگاه خودرو برلیانس مدل H۲۳۰ جهت پایان بخشیدن به حضور تاکسی های فرسوده پیکان به ناوگان حمل و نقل عمومی قزوین افزوده خواهد شد.
۱۳۹۷/۵/۲۴ - ۰۹:۲۴
خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها
خودرونگاران - دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای...
۱۳۹۷/۵/۲۰ - ۱۱:۲۱
پيكاپ هاي ايراني راهي اروپا مي شوند
خودرونگاران - قايم مقام شركت ارس خودرو ديزل از هماهنگي براي صادرات خودروهاي پيكاپ آميكو به كشورهاي اروپايي همچون سوئد و ايتاليا خبر داد.