امروز: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۷/۳/۹ - ۱۵:۰۸
شناسه خبر: ۴۴۷۴۴۹
 
تازه ترين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد
موافقت مشروط با طرح ساماندهي بازار خودرو
خودرونگاران - مركز پژوهش هاي مجلس تازه ترين گزارش خود را به بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو تخصيص داده و در عين حال كه كليات ين طرح را قابل اجرا خوانده است پيشنهاد كرده است تا برخي از مواد اين طرح حذف و برخي وارد را به ماده هاي آن بيافزايد . همچنين اين مركز پيشنهاد داده است كه وزارت صنعت و معدن و تجارت بايد هر سه ماه يكباره گزارشي از اجراي اين طرح ارائه كند.

به گزارش خبرنگار خودرونگاران ، اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي ايران ، در بررسي اين طرح پيشنهاد داده است تا پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان ذیربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كرده و شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئوليت مدني موضوع ماده (71 )قانون بيمه اجباری شخص ثالث مصوب 7997 است«. »تبصره ـ شركت سازنده خارجي مطابق تبصره ماده (0 )قانون هوای پاك مصوب 11/0/1396 مشمول اين ماده مي شود«

اين مركز همچنين در يكي از پيشنهادات خود در اصلاح يكي از ماده هاي اين طرح پيشنهاد كرده است كه بايد اين ماده به اينص ورت اصلاح شود »خودروهای سواری تمام برقي، برقي ـ بنزيني و برقی ـ دیزلی (تمام هيبريد)، مشمول سود بازرگاني است و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر اين خودروها ممنوع است«.

اين مركز هدف اصلي اين گزارش را  بررسي و تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو خوانده و اضافه كرده است :« رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازی كشور در افق 1404 هـ. ش با روش تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست. البته اين مركز پيشنهاد حذف دو ماده از اين طرح را نيز مطرح كرده است .

طبق پيشنهاد مركزپژوهش هاي مجلس بايد ماه 6 –(وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت فعال و مؤثر نمايندگان اتاقها، انجمنها و تشكلهای تخصصي كارگری و كارفرمايي ذیربط در كميسيون ماده (1)آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و كارگروههای آن بسترهای الزم را مهيا سازد.) و ماده 9 (كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانه داری كل كشور واريز مي شود و صد درصد آن پس از پيش بيني در بودجه های سنواتي به تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مييابد.)

 به اين ترتيب براساس جمع بندی انجام گرفته در اين گزارش، كليات طرح قابل دفاع است، اما در برخي مواد آن انجام اصلاحاتي ضروری است كه در قسمت پيشنهادها ارائه شده است.

در متن گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي خوانيم؛ موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيتهای خاص و ويژهای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالاي لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ دهي به تقاضای داخلي ميدانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديتهای مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، عدم رضايتمندی مصرف كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه های اضافي ناشي از هزينه های غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل بموقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان،دارای  امنيت بالايي نيستند(بالاتر از سه ستاره ايمني)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد به دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و ... باعث شده واردات خودرو  به عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.

در ادامه اين گزارش به شوك هاي بازار خودرو در سال 96 و 95 اشاره شده و امده است : پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگيهای غيررسمي (گری ماركتها) در تاريخ 11/14/1390 ،توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 ، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396 ،ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/14/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوكهايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند. ازسوی ديگر حمايت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جادهای منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.

اين مركز در بررسی ماده هاي مختلف طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد كرده است:  تعيين شاخصهای متعدد برای تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداری تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ های تعرفه پايينتر را بيشتر ميكند، اما رسيدن به يک فرمول ديناميک كه حداقل خطا را داشته باشد ضروری به نظر ميرسد.

درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزی و... كاهش يكباره سقف نرخ تعرفه از 90درصد به 55 درصد ميتواند مشكلاتي برای دولت به عنوان تأمين كننده ارز وارداتي با نرخ 42000 ريال به وجود آورده و باعث برهم زدن قيمتها در بازار خودرو و ايجاد عدم تعادل در بازار ارز شود. در اين راستا الزم است به كمبودهايي كه درحال حاضر برای تأمين ارز مورد نياز برای واردات وجود دارد نيز توجه كرد.

همچنين با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهای دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. لذا در صورتيكه زمان اعمال اين نوع تعرفه گذاری به ابتدای سال آينده موكول شود دولت علاوه بر آنكه ميتواند برای تغيير در ميزان درآمدهای تعرفه ای خود برنامه ريزی كند، يک شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهای وارداتي وارد ميشود.

در ادامه بررسي هاي مواد اين طرح آمده است كه در خصوص كاهش پلكاني تعرفه خودروها تا سال 1404 آمده است : هدف از ارائه اين ماده تحريک خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابتپذيری، با هشدار به كاهش حقوق ورودی در يک بازه هفتساله بوده است. با اين روش مدت زمان كافي برای خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يک برنامه ريزی بلندمدت خود را برای بازار رقابتي سال 1404 هـ ش آماده سازند .وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودی نيست و تعيين حقوق ورود با جمع بندی اعضای كميسيون دائمي ماده (1 )آيين نامه اجرايي قانون شود. شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش نرخ ها به تصميمات يك وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلي است و مي تواند شرايط را در آينده مبهم تر نيز كند.. لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفه گذاری ايجاد ميشود نيز برطرف خواهد شد.

اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 3 طرح ساماندهي كه در خصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اعم از هيبريدي و ديزلي و بنزيني بوده است را مبهم مي خواند و معتقد است كه  حقوق ورودی شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد  ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميشود به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينه های انجام خدمات نمي شود. بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودی است و نميتوان كالايي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودی بر آن ممنوع باشد. ازاين رو لازم است تعرفه خودروهای سواری تمام برقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی(، نيز به صورت شفاف ارائه شود. لذا به جای حقوق ورودی بايد از عبارت حقوق گمركي در متن اين ماده استفاده شود.

 .در ادامه آمده است : ازآنجاكه هيبريد دارای انواع ديگری ازجمله ديزلي ـ برقي نيز ميشود، پيشنهاد ميشود اين نوع هيبريد نيز اضافه شوددر عين حال ازآنجاكه هيبريد نمونه های مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل ميشود بهتراست در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود.

البته اين مركز هر چند كه برخي موارد اين طرح ايراداتي وارده كرده اما از برخي از مواد اين طرح استقببال كرده و آنها را مناسب خوانده است .و توضيحاتي را به اين مواد اضافه كرده است براي مثال در خصوص ماده 4 اين طرح كه در خصوص محدوديت جمع ميزان عوارض خودرويي است تاكيد كرده كه اين ماده مناسب است و ميتواند سقف گذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی باشد، ولي ضمانت اجرای دقيقي ندارد. برای مثال اگر درحال حاضر بالای 10 درصد عوارض، مستند به قوانين مختلف اخذ ميشود كدام يک بايد حذف و يا نسخ شود .مناسب است فهرست مستندات قانوني كليه عوارضي كه تحت عناوين مختلف از واردكنندگان اخذ ميشود جهت شفافسازی و بهبود مستمر فضای كسب وكار احصا، تجميع و به صورت كاملاً شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكلات اداری و حقوق كمتری در مبادی ورودی و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۳ + ۷
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۹:۱۹
مرحله جدید فروش خودروی فولگس واگن تیگوان 2018 در ایران
خودرونگاران- ماموت خودرو اعلام کرده است نظر به استقبال از خودروی تیگوان، این شرکت به عنوان نماینده رسمی فولکس واگن در ایران؛ دور جدید پیش فروش این خودرو را آغاز می‌کند.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۶:۴۳
افزایش فعالیت گروه‌های نظارتی و بازرسی در بازار خودرو
خودرونگاران - سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: برخی واردکنندگان و عرضه کنندگان به کمتر عرضه کردن و یا گران‌تر کردن قیمت‌های خود د...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۶:۳۶
قیمت خودرو در کشور نا معقول است / وجود رانت در واردات غیرمجاز خودرو قابل انکار نیست
خودرونگاران - عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: وجود برخی از رانت‌ها را نمی‌توان رد کرد و متاسفانه برخی حاشیه‌‌ها وجود دارد که باید به‌درستی مدیریت شوند.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۵۰
لزوم بررسی بیشتر ماجرای ثبت سفارش در زمان ممنوعه
خودرونگاران - موضوع ثبت سفارش خودرو در ۶ ماهی که سایت مسدود بود باید بیش از گذشته مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۴۳
با ۵۰ میلیون‌ چه خودرویی می‌توان خرید؟ +جدول
خودرونگاران - آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه 97 است که کمتر از 50 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۴۱
جدیدترین سیستم صوتی و تصویری خودرو چند؟ +قیمت
خودرونگاران - آنچه در زیر می‌آید قیمت جدیدترین انواع سیستم‌ صوتی و تصویری خودرو در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۳۵
همه آنچه در مورد پیش فروش خودرو باید بدانید
خودرونگاران - در آشفتگی این روزهای بازار خودرو که قیمت ها به طور چشمگیر در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری در این بازار به گزینه‌ای جذاب برای مردم تبدیل شده و هرکسی با هر میزان نقدینگی سعی می‌کند از ای...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۲۲
کرمان موتور متفاوت در جلب رضایت مشتری
خودرونگاران - شرکت کرمان موتور در بهمن ماه 1396 (حدود 5 ماه پیش) اقدام به پیش فروش محدود خودرو الانترا تولید داخل با شرایط 70 میلیون تومان پیش دریافت و سود مشارکت 18 و 15 درصد و قیمت 147 میلیون و هشت...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۱۶
رد پای فناوری در بالا بردن ایمنی حمل و نقل
خودرونگاران - آنچه دستیابی به حمل‌ونقل هوشمند را ضروری می‌کند، مشکلات و مسائل روزافزون حمل‌ونقل فعلی است. راه‌بندان‌های بزرگ و کوچک در جاده‌های شهری و برون‌شهری در تمامی دنیا ازجمله مهم‌ترین موارد است...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۵:۱۰
علل گوناگون گرانی خودرو
خودرونگاران - روزهای سخت اقتصاد ایران، دوباره بازگشت تحریم ها و ایجاد جو روانی در داخل و خارج کشور. این بار تحریم های یک طرفه از جانب آمریکا که اگرچه با مخالفت بسیاری از کشورهای مهم و قدرتمند و مذاکره...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۴:۵۸
روی خوش بازار به عرضه محصولات خودروسازان
خودرونگاران - عرضه اینترنتی محصولات ایران خودرو اگر چه با اختلالاتی در سایت ثبت نام مواجه شد اما در کنار طرح عید فطر سایپا در کل بر قیمت های بازار تاثیر گذاشت و قیمت برخی محصولات را چند میلیونی کاهش د...
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۴:۴۸
ELX سمند سورن جدید توربو
خودرونگاران - خودروی سمند با ظاهری جدید و در باطن سورنی‌ قوی‌تر و چالاک‌تر که از سال 1392 عرضه شده است.
۱۳۹۷/۳/۲۸ - ۱۴:۲۷
هك نشديم
خودرونگاران - مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با مت...
۱۳۹۷/۳/۲۷ - ۱۲:۳۱
نکاتی فنی در رابطه با رانندگی با خودروهای گیربکس اتوماتیک دو کلاچه
خودرونگاران - خوشبختانه در بازار کشور نیز در سال های اخیر بسیاری از خودروهای پرمیوم و معتبر مجهز به گیربکس های DCT می باشند و در بازار حضور پررنگ تری دارند.
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۵:۰۷
برند Byd در ايران مي ماند
خودرونگاران - در طی روزهای گذشته اشخاصی به اصطلاح كارشناس صنعت خودرو، خبر از خروج برخي برندهاي چيني از بازار ايران و تثبيت موقعيت برند مطبوع خود و نیز سوء استفاده از این موقعیت و بزرگنمایی اغراق آمیز ...
۱۳۹۷/۳/۲۶ - ۱۰:۵۰
تعرفه وارداتي ها كاهش مي يابد
خودرونگاران - عضو شورای رقابت از ساماندهی بازار خودرو ظرف یکماه آینده خبر داد و گفت: تعرفه خودروهای وارداتی باید در مدت سه ماه، به تعرفه‌های مشخص در سال ۹۶ برگردد.
۱۳۹۷/۳/۲۳ - ۰۹:۴۰
شوراي رقابت در قيمت گذاري اصولي عمل نكرد
خودرونگاران - رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر این‌که در سال جاری قیمت قطعات حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: با توجه به نوسانات و افزایش قیمت در سایر بازارها، قطعه نیز به طور حتم...
۱۳۹۷/۳/۲۱ - ۱۱:۵۵
جلسه اضطراری کمیسیون صنایع برای بررسی قرار داد «رنو و پژو »
خودرونگاران - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جلسه اضطراری کمیسیون برای بررسی قراردادهای ایران خودرو و سایپا با شرکت«رنو و پژو» و بررسی تضامین اخذ شده از این شرکت ها خبر داد.
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۶:۲۹
شرایط فروش اقساطی محصولات بی وای دی ویژه عید فطر
خودرونگاران - شرایط فروش محصولات بی وای دی ویژه عید مبارک فطر اعلام شد.
۱۳۹۷/۳/۲۳ - ۱۲:۵۷
امضاء قرارداد همکاری بین ISQI و IDIADA اسپانیا
خودرونگاران- مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران عنوان کرد: در روزهایی که خبرهایی مبنی بر خروج برخی شرکتهای اروپایی از ایران به گوش می رسد مذاکرات صورت گرفته با بزرگترین و معتبرترین مرکز تست ...
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۲:۰۷
۸۰ درصد مردم ایران متقاضی خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان هستند
خودرونگاران - اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی در بازدید از گروه خودرو سازی سایپا و نشست با مدیر عامل آن مسائلی را در خصوص صنعت خودرو داخلی مطرح کردند.
۱۳۹۷/۳/۲۴ - ۱۰:۱۵
دماسنج خودروسازان
خودرونگاران - شوراي رقابت دو روز پيش حكم به افزايش ٥ تا ٧ درصدي قيمت انواع خودرو با قيمت زير ٥٠ ميليون تومان داد تا خودروسازان در حاشيه تورم ارديبهشت ماه، قيمت‌هاي خود را افزايش دهند.
۱۳۹۷/۳/۲۶ - ۱۱:۰۹
در ایران می مانیم
خودرونگاران - کارلوس گون، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل نقض تحریم ها اتخاذ ...
۱۳۹۷/۳/۲۴ - ۱۰:۰۸
شوک بزرگ به بازار خودرو
خودرونگاران - مشتریان بازار خودرو کشور این هفته با دو شوک قیمتی مواجه شدند تا در پی آنها، قدرت خریدشان در این بازار کمتر و کمتر شود.
۱۳۹۷/۳/۲۷ - ۱۱:۳۲
جدید‌ترین شرایط فروش MVM X۳۳S و MVM ۳۱۵ اعلام شد
خودرونگاران - شرکت مدیران خودرو جدیدترین شرایط فروش دو محصول خود را اعلام کرد.
۱۳۹۷/۳/۲۲ - ۱۱:۰۰
سکوت شورای رقابت برای اعلام افزایش قیمت های جدید
خودرونگاران - در حالی که شورای رقابت وعده داده بود که تا نیمه خرداد ماه میزان افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی را اعلام می کند، اما با گذشت یک هفته از زمان اعلامی هنوز این شورا مصوبه ای را بر...