امروز: پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۷/۳/۹ - ۱۵:۰۸
شناسه خبر: ۴۴۷۴۴۹
 
تازه ترين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد
موافقت مشروط با طرح ساماندهي بازار خودرو
خودرونگاران - مركز پژوهش هاي مجلس تازه ترين گزارش خود را به بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو تخصيص داده و در عين حال كه كليات ين طرح را قابل اجرا خوانده است پيشنهاد كرده است تا برخي از مواد اين طرح حذف و برخي وارد را به ماده هاي آن بيافزايد . همچنين اين مركز پيشنهاد داده است كه وزارت صنعت و معدن و تجارت بايد هر سه ماه يكباره گزارشي از اجراي اين طرح ارائه كند.

به گزارش خبرنگار خودرونگاران ، اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي ايران ، در بررسي اين طرح پيشنهاد داده است تا پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان ذیربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كرده و شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئوليت مدني موضوع ماده (71 )قانون بيمه اجباری شخص ثالث مصوب 7997 است«. »تبصره ـ شركت سازنده خارجي مطابق تبصره ماده (0 )قانون هوای پاك مصوب 11/0/1396 مشمول اين ماده مي شود«

اين مركز همچنين در يكي از پيشنهادات خود در اصلاح يكي از ماده هاي اين طرح پيشنهاد كرده است كه بايد اين ماده به اينص ورت اصلاح شود »خودروهای سواری تمام برقي، برقي ـ بنزيني و برقی ـ دیزلی (تمام هيبريد)، مشمول سود بازرگاني است و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر اين خودروها ممنوع است«.

اين مركز هدف اصلي اين گزارش را  بررسي و تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو خوانده و اضافه كرده است :« رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازی كشور در افق 1404 هـ. ش با روش تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست. البته اين مركز پيشنهاد حذف دو ماده از اين طرح را نيز مطرح كرده است .

طبق پيشنهاد مركزپژوهش هاي مجلس بايد ماه 6 –(وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت فعال و مؤثر نمايندگان اتاقها، انجمنها و تشكلهای تخصصي كارگری و كارفرمايي ذیربط در كميسيون ماده (1)آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و كارگروههای آن بسترهای الزم را مهيا سازد.) و ماده 9 (كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانه داری كل كشور واريز مي شود و صد درصد آن پس از پيش بيني در بودجه های سنواتي به تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مييابد.)

 به اين ترتيب براساس جمع بندی انجام گرفته در اين گزارش، كليات طرح قابل دفاع است، اما در برخي مواد آن انجام اصلاحاتي ضروری است كه در قسمت پيشنهادها ارائه شده است.

در متن گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي خوانيم؛ موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيتهای خاص و ويژهای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالاي لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ دهي به تقاضای داخلي ميدانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديتهای مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، عدم رضايتمندی مصرف كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه های اضافي ناشي از هزينه های غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل بموقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان،دارای  امنيت بالايي نيستند(بالاتر از سه ستاره ايمني)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد به دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و ... باعث شده واردات خودرو  به عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.

در ادامه اين گزارش به شوك هاي بازار خودرو در سال 96 و 95 اشاره شده و امده است : پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگيهای غيررسمي (گری ماركتها) در تاريخ 11/14/1390 ،توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 ، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396 ،ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/14/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوكهايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند. ازسوی ديگر حمايت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جادهای منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.

اين مركز در بررسی ماده هاي مختلف طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد كرده است:  تعيين شاخصهای متعدد برای تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداری تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ های تعرفه پايينتر را بيشتر ميكند، اما رسيدن به يک فرمول ديناميک كه حداقل خطا را داشته باشد ضروری به نظر ميرسد.

درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزی و... كاهش يكباره سقف نرخ تعرفه از 90درصد به 55 درصد ميتواند مشكلاتي برای دولت به عنوان تأمين كننده ارز وارداتي با نرخ 42000 ريال به وجود آورده و باعث برهم زدن قيمتها در بازار خودرو و ايجاد عدم تعادل در بازار ارز شود. در اين راستا الزم است به كمبودهايي كه درحال حاضر برای تأمين ارز مورد نياز برای واردات وجود دارد نيز توجه كرد.

همچنين با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهای دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. لذا در صورتيكه زمان اعمال اين نوع تعرفه گذاری به ابتدای سال آينده موكول شود دولت علاوه بر آنكه ميتواند برای تغيير در ميزان درآمدهای تعرفه ای خود برنامه ريزی كند، يک شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهای وارداتي وارد ميشود.

در ادامه بررسي هاي مواد اين طرح آمده است كه در خصوص كاهش پلكاني تعرفه خودروها تا سال 1404 آمده است : هدف از ارائه اين ماده تحريک خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابتپذيری، با هشدار به كاهش حقوق ورودی در يک بازه هفتساله بوده است. با اين روش مدت زمان كافي برای خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يک برنامه ريزی بلندمدت خود را برای بازار رقابتي سال 1404 هـ ش آماده سازند .وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودی نيست و تعيين حقوق ورود با جمع بندی اعضای كميسيون دائمي ماده (1 )آيين نامه اجرايي قانون شود. شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش نرخ ها به تصميمات يك وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلي است و مي تواند شرايط را در آينده مبهم تر نيز كند.. لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفه گذاری ايجاد ميشود نيز برطرف خواهد شد.

اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 3 طرح ساماندهي كه در خصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اعم از هيبريدي و ديزلي و بنزيني بوده است را مبهم مي خواند و معتقد است كه  حقوق ورودی شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد  ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميشود به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينه های انجام خدمات نمي شود. بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودی است و نميتوان كالايي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودی بر آن ممنوع باشد. ازاين رو لازم است تعرفه خودروهای سواری تمام برقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی(، نيز به صورت شفاف ارائه شود. لذا به جای حقوق ورودی بايد از عبارت حقوق گمركي در متن اين ماده استفاده شود.

 .در ادامه آمده است : ازآنجاكه هيبريد دارای انواع ديگری ازجمله ديزلي ـ برقي نيز ميشود، پيشنهاد ميشود اين نوع هيبريد نيز اضافه شوددر عين حال ازآنجاكه هيبريد نمونه های مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل ميشود بهتراست در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود.

البته اين مركز هر چند كه برخي موارد اين طرح ايراداتي وارده كرده اما از برخي از مواد اين طرح استقببال كرده و آنها را مناسب خوانده است .و توضيحاتي را به اين مواد اضافه كرده است براي مثال در خصوص ماده 4 اين طرح كه در خصوص محدوديت جمع ميزان عوارض خودرويي است تاكيد كرده كه اين ماده مناسب است و ميتواند سقف گذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی باشد، ولي ضمانت اجرای دقيقي ندارد. برای مثال اگر درحال حاضر بالای 10 درصد عوارض، مستند به قوانين مختلف اخذ ميشود كدام يک بايد حذف و يا نسخ شود .مناسب است فهرست مستندات قانوني كليه عوارضي كه تحت عناوين مختلف از واردكنندگان اخذ ميشود جهت شفافسازی و بهبود مستمر فضای كسب وكار احصا، تجميع و به صورت كاملاً شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكلات اداری و حقوق كمتری در مبادی ورودی و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۳ + ۱۰
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۶:۴۳
لایحه CFT هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود
خودرونگاران_ نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی می‌کنند.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۵:۵۶
طرحی جالب در ایتالیا؛ با دوچرخه سرکار بروید و حقوق بگیرید !
خودرونگاران_مسئولان در یکی از شهرهای ایتالیا طرح جالبی برای مقابله با آلودگی هوا ارائه داده‌اند؛ «با دوچرخه به سرکار بروید و حقوق بگیرید».
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۵:۰۵
معاینه فنی خودروها در بیرجند با تخفیف ویژه انجام می شود
خودرونگاران_مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: به مناسبت گرامیداشت روز ملی هوای پاک معاینه خودروهای سبک دولتی و عمومی و شخصی در بیرجند با تخفیف ویژه انجام خواهد شد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۴:۵۹
بنز یا ب‌ام‌و؟
خودرونگاران_در رقابت داغ و قدیمی برای کسب عنوان پرفروش‌ترین خودروساز لوکس جهان، بنز برای سومین سال پیاپی رقیب خود ب‌ام‌و را شکست داد و با فروش دو میلیون و ۳۱۰ هزار ماشین، برترین خودروساز لوکس جهان در ...
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۴:۴۴
هوندا اوربن در نمایشگاه ژنو معرفی می‌شود
خودرونگاران_مراحل نهایی آزمایش مدل اوربن هاچبک کوچک الکتریکی هوندا انجام شده و این خودروی جعبه‌ای کوچک به صورت کانسپت در نمایشگاه ژنو معرفی خواهد شد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۴:۱۵
پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی
خودرونگاران_وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۳:۵۴
قیمت خودروهای داخلی افزایش یافت+جدول
خودرونگاران_روند معاملات بازار خودرو در پایان هفته حکایت از افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی دارد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۳:۲۵
خودرویی‌ها پیشتاز معاملات شدند
خودرونگاران_در هفته پایانی دی ماه برخی خبر‌ها در مورد گروه خودرویی همانند افزایش نرخ محصولات سایپا موجب شد تا شاهد بازار بهتری برای اکثر نماد‌ها در این گروه بودیم.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۲:۲۱
استقبال خوب مردم از محصولات سايپا
خودرونگاران_معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري استان مركزي با حضور در غرفه گروه خودروسازي سايپا در نمايشگاه خودرو استان مركزي گفت: تنوع، كيفيت و قيمت مناسب باعث شده تا مردم از محصولات گروه سايپا است...
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۲:۱۳
خودروی مرموز IMs نیسان (+عکس)
خودرونگاران_نیسان در روزهای گذشته مدل مفهومی جدید الکتریکی IMs خود را در نمایشگاه بین‌المللی خودرویی آمریکای شمالی به نمایش گذاشت.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۱:۵۷
نمایشگاه دائمی خودکفایی قطعات درساپکو
خودرونگاران_گروه صنعتي ايران خودرو در فراخواني از تمامی قطعه سازان كشور دعوت كرد تا درداخلي سازي قطعات پيشرفته خودرو (هاي تك)، اين خودروساز را در مسير خودكفايي كامل توليد خودرو ياري كنند.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۱:۵۵
تولد نخستین هان تنگ در خطوط تولید ایران
خودرونگاران - نخستین خودرو تولیدی «هان تنگ» از خط تولید شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو خارج شد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - ۱۱:۲۲
چه خودروهایی ارزان شدند؟
خودرونگاران_رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو مدعی شد: قیمت خودرو‌های خارجی اندکی کاهش یافته و زمان بیشتری نیاز است تا قیمت‌ها ریزش بیشتری داشته باشد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۰۹:۴۵
واردات خودرو بدون انتقال ارز ممنوع
خودرونگاران_رئیس کل بانک مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ قبض انبار دریافت کرده اند، بدون انتقال ارز مخالفت کرده است.
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۱۱:۰۳
خودروهای مانده در گمرک اجازه ترخیص دارند
خودرونگاران - - علیرغم مخالفت امروز همتی با ترخیص خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز، وزیر صنعت معدن و تجارت با اعلام اینکه خودروهای مانده در گمرک اجازه ترخیص دارند، گفت: ثبت سفارش‌های قبلی خودرو "کن لم...
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۲:۰۸
۹ میلیاردی که از مردم گرفته می‌شود، به کجا می‌رود؟
خودرونگاران_شرکت پست در قبال این‌که کارت‌های سوخت جامانده در این شرکت را به مالکان ارائه می‌کند، به ازای هر کارت سوخت ۱۰ هزار تومان از مالک خودرو دریافت می‌کند و با توجه به این‌که ۹۲۴ هزار کارت سوخت د...
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۶:۲۵
ساز و کار ارائه تسهیلات جدید مشخص نیست
خودرونگاران - در حالی که تابش رییس سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اعلام کرده است که از هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطای به خودروسازان هزار میلیارد تومان آن سهم قطعه سازان است اما دبیر انجم...
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۲:۳۰
خودروساز داخلی محکوم به جمع آوری تولیدیهای معیوبش شد
خودرونگاران_مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور رای برای یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی ناقص خود خبر داد.
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۰۳
قیمت خودرو باید با شرایط بازار متناسب باشد
خودرونگاران_رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ضمن اعلام زیان حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان در ۹ ماهه امسال گفت: ضرورت دارد تا قیمت ها متناسب با بازار باشد و در دوره ها...
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۲۹
دلایل اصلی گرانی خودرو
خودرونگاران - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عمده دلایل گرانی خودرو در بازار است، گفت: با توجه به اینکه بهانه قطعه سازان افزایش نرخ ارز بوده اکنون باید شاهد کاهش ...
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۱۴
شرایط فروش و فرمول محاسبه قیمت به خودروسازان ابلاغ شده است
خودرونگاران_رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اطلاعی از قیمت اعلام شده از طرف شرکت خودروساز ندارم، اما شرایط فروش را ابلاغ کردیم.
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۴:۳۷
نمایشگاه سوم در قبضه جاده مخصوصی ها
خودرونگاران - روز گذشته سومین نمایشگاه خودرو تهران ، که روزی برای برگزار شدنش سر و صداهای زیادی را به پا کرده بود به کار خود پایان داد تا پرونده سومین نمایشگاه سرنوشتی متفاوت تر از دو نمایشگاه قبلی د...
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۱:۴۴
اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان
خودرونگاران_ رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: از مبلغ ۱۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می یابد
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۳:۰۰
ترخیص ۱۳ هزار خودرو از گمرک تعیین تکلیف شد
خودرونگاران_وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین تکلیف ترخیص ۱۳ هزار خودرو از گمرک با مصوبه دولت خبرداد.
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۴:۱۲
استانداردهای پراید برای ۱۷ سال گذشته است
خودرونگاران - گلپایگانی اظهار داشت: این را باید در نظر گرفت که پلت‌فرم بیشتر خودروها برای ۲۰ سال پیش است. پس دشوار است که برای این خودروها استانداردهای ۸۵گانه و جدید تعریف شود. اما اکنون سازمان استاند...
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - ۱۶:۵۹
واکنش منفی بازار به افزایش قیمت‌ها
خودرونگاران - گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از واکنش منفی بازار نسبت به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو دارد.