امروز: سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۷/۳/۹ - ۱۵:۰۸
شناسه خبر: ۴۴۷۴۴۹
 
تازه ترين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان داد
موافقت مشروط با طرح ساماندهي بازار خودرو
خودرونگاران - مركز پژوهش هاي مجلس تازه ترين گزارش خود را به بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو تخصيص داده و در عين حال كه كليات ين طرح را قابل اجرا خوانده است پيشنهاد كرده است تا برخي از مواد اين طرح حذف و برخي وارد را به ماده هاي آن بيافزايد . همچنين اين مركز پيشنهاد داده است كه وزارت صنعت و معدن و تجارت بايد هر سه ماه يكباره گزارشي از اجراي اين طرح ارائه كند.

به گزارش خبرنگار خودرونگاران ، اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي ايران ، در بررسي اين طرح پيشنهاد داده است تا پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان ذیربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كرده و شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئوليت مدني موضوع ماده (71 )قانون بيمه اجباری شخص ثالث مصوب 7997 است«. »تبصره ـ شركت سازنده خارجي مطابق تبصره ماده (0 )قانون هوای پاك مصوب 11/0/1396 مشمول اين ماده مي شود«

اين مركز همچنين در يكي از پيشنهادات خود در اصلاح يكي از ماده هاي اين طرح پيشنهاد كرده است كه بايد اين ماده به اينص ورت اصلاح شود »خودروهای سواری تمام برقي، برقي ـ بنزيني و برقی ـ دیزلی (تمام هيبريد)، مشمول سود بازرگاني است و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر اين خودروها ممنوع است«.

اين مركز هدف اصلي اين گزارش را  بررسي و تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو خوانده و اضافه كرده است :« رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازی كشور در افق 1404 هـ. ش با روش تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست. البته اين مركز پيشنهاد حذف دو ماده از اين طرح را نيز مطرح كرده است .

طبق پيشنهاد مركزپژوهش هاي مجلس بايد ماه 6 –(وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت فعال و مؤثر نمايندگان اتاقها، انجمنها و تشكلهای تخصصي كارگری و كارفرمايي ذیربط در كميسيون ماده (1)آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و كارگروههای آن بسترهای الزم را مهيا سازد.) و ماده 9 (كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانه داری كل كشور واريز مي شود و صد درصد آن پس از پيش بيني در بودجه های سنواتي به تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مييابد.)

 به اين ترتيب براساس جمع بندی انجام گرفته در اين گزارش، كليات طرح قابل دفاع است، اما در برخي مواد آن انجام اصلاحاتي ضروری است كه در قسمت پيشنهادها ارائه شده است.

در متن گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي خوانيم؛ موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيتهای خاص و ويژهای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالاي لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ دهي به تقاضای داخلي ميدانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديتهای مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، عدم رضايتمندی مصرف كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه های اضافي ناشي از هزينه های غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل بموقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان،دارای  امنيت بالايي نيستند(بالاتر از سه ستاره ايمني)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد به دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و ... باعث شده واردات خودرو  به عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.

در ادامه اين گزارش به شوك هاي بازار خودرو در سال 96 و 95 اشاره شده و امده است : پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگيهای غيررسمي (گری ماركتها) در تاريخ 11/14/1390 ،توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 ، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396 ،ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/14/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوكهايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند. ازسوی ديگر حمايت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جادهای منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.

اين مركز در بررسی ماده هاي مختلف طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد كرده است:  تعيين شاخصهای متعدد برای تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداری تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ های تعرفه پايينتر را بيشتر ميكند، اما رسيدن به يک فرمول ديناميک كه حداقل خطا را داشته باشد ضروری به نظر ميرسد.

درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزی و... كاهش يكباره سقف نرخ تعرفه از 90درصد به 55 درصد ميتواند مشكلاتي برای دولت به عنوان تأمين كننده ارز وارداتي با نرخ 42000 ريال به وجود آورده و باعث برهم زدن قيمتها در بازار خودرو و ايجاد عدم تعادل در بازار ارز شود. در اين راستا الزم است به كمبودهايي كه درحال حاضر برای تأمين ارز مورد نياز برای واردات وجود دارد نيز توجه كرد.

همچنين با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهای دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. لذا در صورتيكه زمان اعمال اين نوع تعرفه گذاری به ابتدای سال آينده موكول شود دولت علاوه بر آنكه ميتواند برای تغيير در ميزان درآمدهای تعرفه ای خود برنامه ريزی كند، يک شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهای وارداتي وارد ميشود.

در ادامه بررسي هاي مواد اين طرح آمده است كه در خصوص كاهش پلكاني تعرفه خودروها تا سال 1404 آمده است : هدف از ارائه اين ماده تحريک خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابتپذيری، با هشدار به كاهش حقوق ورودی در يک بازه هفتساله بوده است. با اين روش مدت زمان كافي برای خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يک برنامه ريزی بلندمدت خود را برای بازار رقابتي سال 1404 هـ ش آماده سازند .وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودی نيست و تعيين حقوق ورود با جمع بندی اعضای كميسيون دائمي ماده (1 )آيين نامه اجرايي قانون شود. شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش نرخ ها به تصميمات يك وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلي است و مي تواند شرايط را در آينده مبهم تر نيز كند.. لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفه گذاری ايجاد ميشود نيز برطرف خواهد شد.

اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 3 طرح ساماندهي كه در خصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اعم از هيبريدي و ديزلي و بنزيني بوده است را مبهم مي خواند و معتقد است كه  حقوق ورودی شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد  ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميشود به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينه های انجام خدمات نمي شود. بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودی است و نميتوان كالايي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودی بر آن ممنوع باشد. ازاين رو لازم است تعرفه خودروهای سواری تمام برقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی(، نيز به صورت شفاف ارائه شود. لذا به جای حقوق ورودی بايد از عبارت حقوق گمركي در متن اين ماده استفاده شود.

 .در ادامه آمده است : ازآنجاكه هيبريد دارای انواع ديگری ازجمله ديزلي ـ برقي نيز ميشود، پيشنهاد ميشود اين نوع هيبريد نيز اضافه شوددر عين حال ازآنجاكه هيبريد نمونه های مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل ميشود بهتراست در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود.

البته اين مركز هر چند كه برخي موارد اين طرح ايراداتي وارده كرده اما از برخي از مواد اين طرح استقببال كرده و آنها را مناسب خوانده است .و توضيحاتي را به اين مواد اضافه كرده است براي مثال در خصوص ماده 4 اين طرح كه در خصوص محدوديت جمع ميزان عوارض خودرويي است تاكيد كرده كه اين ماده مناسب است و ميتواند سقف گذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی باشد، ولي ضمانت اجرای دقيقي ندارد. برای مثال اگر درحال حاضر بالای 10 درصد عوارض، مستند به قوانين مختلف اخذ ميشود كدام يک بايد حذف و يا نسخ شود .مناسب است فهرست مستندات قانوني كليه عوارضي كه تحت عناوين مختلف از واردكنندگان اخذ ميشود جهت شفافسازی و بهبود مستمر فضای كسب وكار احصا، تجميع و به صورت كاملاً شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكلات اداری و حقوق كمتری در مبادی ورودی و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۹ + ۱۲
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۶:۵۵
برگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برخلاف تصمیم سران ۳ قوه است
خودرونگاران - دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: تصمیم بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودروها برخلاف نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و مجلس نمی‌تواند به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۶:۵۲
سهمیه طرح ترافیک۹۷ سازمان ها تا فردا معتبر است
خودرونگاران - مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: ۳۱ اردیبهشت ماه آخرین مهلت استفاده از طرح ترافیک سال ۹۷ سازمان ها، نهادهای دولتی و عمومی است.
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۶:۱۸
مرجع قیمت‌گذاری خودرو مشخص شد
خودرونگاران - باستانی گفت: در ادامه بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد.
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۶:۱۶
مصوبات مجلس برای صنعت خودرو خوب است اگر اجرا شود!
خودرونگاران - به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، هر سه مورد اصلی مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره صنعت خودروی بسیار خوب و کارآمد است؛ اما به شرطی که خودروسازان ما امکان اجرایی کردن آن‌ها را فرا...
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۶:۱۳
بازار خودرو در شوک کاهش قیمت‌ها
خودرونگاران - امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند.
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۵:۱۹
واردات خودروهای خارجی و هیبریدی همچنان ممنوع است
خودرونگاران - سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که ثبت سفارش خودروهای هیبریدی از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ گفت: واردات خودرو ممنوع است و برنامه‌ای برای واردات آن...
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۵:۱۲
قطعه سازی کشور با حمایت دولت توان تامین نیاز داخل را دارد
خودرونگاران - مهندس امیر حسین جلالی، مدیر عامل شرکت قطعه سازی ایسکرا و نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی داخل از مرحله ساخت گذشته و در جهت طراحی و بهبود قطع...
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۵:۰۸
آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد؟
خودرونگاران - در سال جاری قیمت خودروهای داخلی و خارجی دوباره بر روند صعودی سوار شده و افزایش های چشمگیری را داشته اند. کارشناسان دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار عنوان ...
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۴:۳۳
استیضاح «رضا رحمانی» در مجلس کلید خورد
خودرونگاران_ نماینده مردم سبزوار در مجلس از تدوین طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس خبر داد.
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۴:۱۵
مدل جدید لامبورگینی رونمایی شد
خودرونگاران_لامبورگینی مدل SVJ Aventador، دارای موتور ۶.۵ لیتری V-۱۲، قدرت ۷۵۹ اسب بخار و ۵۳۱ lb-ft گشتاور است. قیمت‌گذاری این خودرو لوکس ۵۷۴هزار دلار اعلام شده و تنها ۸۰۰ دستگاه از این خودرو عرضه خوا...
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۴:۱۲
رئیس شورای رقابت: قیمت‌گذار خودرو کیست که شورا در مورد آن نظر دهد؟!
خودرونگاران_گرچه مصوبه اخیر مجلس، شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده در هنگام فروش به شورای رقابت می‌کند و تا حدی بازگشت شورا به بحث قیمت‌گذاری را جدی کرده است، ولی از نگاه رئیس شورای ر...
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۴:۰۰
تقابل عددی دانگ فنگ H۳۰ کراس در برابر رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
خودرونگاران_در مطلب از سلسله مطالب «تقابل عددی» به سراغ دو هاچ‌بک‌کراس محبوب بازار کشورمان خواهیم رفت.
۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۳:۰۱
قیمت‌گذار خودرو کیست که شورا در مورد آن نظر دهد؟!
خودرونگاران - گرچه مصوبه اخیر مجلس، شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده در هنگام فروش به شورای رقابت می‌کند و تا حدی بازگشت شورا به بحث قیمت‌گذاری را جدی کرده است، ولی از نگاه رئیس شورای...
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۴:۲۱
وزارت صمت به تداوم نابسامانی در بازارها پایان دهد
خودرونگاران_ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزرات صمت یک ماه فرصت داد تا انتصابات ناشایسته در پست‌های کلیدی وزارتخانه را اصلاح و بازار را ساماندهی کند.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۲:۴۹
بررسی فنی بایک سنوا
خودرونگاران_ دیار خودرو از سال ۹۲ اقدام به معرفی سدان جدیدی با نام «سنوا» کرد و آن را در مدل ۲۰۱۴ به خیابان‌های کشورمان فرستاد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۲:۳۱
سواری لکسوس ۲۴ میلیاردی به مقصد نرسید
خودرونگاران_ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک دستگاه سواری لکسوس قاچاق به ارزش ۲۴ میلیارد ریال خبر داد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۱:۰۳
کاهش سهمیه پایه گازوئیل کامیون‌ها تا مرداد‌ امسال
خودرونگاران_عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم تا مردادماه امسال موضوع سهمیه پایه گازوئیل کامیون‌ها مدیریت شده و کاهش یابد و برای کامیون‌‌های کمتر فعال به سهمیه پایه کا...
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۱:۳۴
بنزین کارتی و سی.ان.جی راهکاری برای کنترل مصرف
خودرونگاران_ یک نماینده مجلس، استفاده از کارت را راهکاری موثر برای جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: ایجاد مشوق برای استفاده از سی.ان.جی می‌تواند میزان مصرف بنزین را کاهش دهد.
۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۴۶
گواهی اسقاط نخرید!
خودرونگاران - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران از شرکت های وارکننده خودرو خواست تا فعلا گواهی اسقاط نخرند.
۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۰۹:۴۶
ورود قوه قضاییه به ساماندهی بازار خودرو
خودرونگاران - برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی باعث...
۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۰۹:۳۴
معامله خودرو به صفر رسید
خودرونگاران - رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: به مشتریان توصیه می‌کنیم برای خرید خودرو سراغ افراد صاحب پروانه کسب بروند چراکه با خرید از سایت‌های آگهی امکان بروز مشکل وجود دارد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۱:۰۰
واردات خودروهای دست دوم، دردی از بی‌خودرویی اقشار کم‌درآمد دوا نمی‌کند
خودرونگاران_یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی‌کند.
۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۴:۴۷
واردات ۳۳۰ خودرو خارجی در فروردین
خودرونگاران_درحالیکه در فروردین ۹۷ بیش از ۱۰۰۰ خودروی خارجی وارد ایران شده بود، آمار گمرک نشان می‌دهد در فروردین امسال حدود ۳۳۰ خودرو از کره، امارات، بریتانیا، عمان، آلمان و چین وارد شده و در این میان...
۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۵۰
وعده وزیر صنعت برای کنترل قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده
خودرونگاران - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه آینده قول داده است.
۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۳:۱۱
واردات لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع نیست
خودرونگاران - مودودی گفت: واردات لوازم یدکی خودرو آزاد است و مشکلی در ثبت سفارش آن وجود ندارد.
۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۴:۱۷
افت تولید وتجارت خودرو
خودرونگاران- این هفته اخبار خودرویی بیشتر حول محور افت چرخید، به نحوی که با اعلام آمارهای مختلف، مشخص شد واردات خودرو و قطعه و همچنین تیراژ خودروهای متعلق به بخش خصوصی و تجاری‌سازان، روندی نزولی در فر...